به نظام اسلامی وفادار می مانیم/ عدالت روح حکومت دینی است