کلنگ احداث مجتمع تجاری – خدماتی نور بر زمین زده شد