جوسازی علیه فیلم‌ها با هدف متهم‌کردن دولت و فیلمساز انجام می‌شود