حکومت حضرت علی(ع) بهترین نمونه عدالت‌ورزی در تاریخ