حضور 120 مؤسسه در بخش نشر دیجیتال بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب