تحریم‌ها فرصتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت/ جذب سرمایه‌گذار خارجی تنها با حفظ منافع ملی