یکی از اسرار شکافتن دیوار کعبه، تجمیع مردم عالم حول محور اهل بیت (ع) است