فعالیت‌های تولیدی در اقتصادهای بزرگ جهان کاهش یافت