ارزآوري 10 ميليون دلاري صادرات خدمات دانش بينان فني، مشهد