دیپلمات ایرانی:کار مذاکرات سخت است اما پیش می‌رویم