فانی : مسائل دانش‌آموزان حادثه دیده درودزن حل می شود/مشکلات به حق معلمان را پیگیری می کنم