نماینده مجلس: تعیین نظام حقوق و دستمزد در راستای رفع مشکل فرهنگیان مدنظر دولت و مجلس است