دقیقی: برای موفقیت پیکان حاضرم شیپور هم به دست بگیرم/ دفاع کردن راحت است، برای حمله باید بابرنامه باش