کی مرام: امیدوارم بتوانم تجربه های جدیدی را در سینما دنبال کنم