ادعاي عجيب و باورنکردني |۲۰۰ نیمکت باشگاهی به دنبال من هستند!