آموزگار راستین توانش های انسانی را به کردار در می آورد