حضور مدیران نمایشگاه کتاب فرانکفورت در نمایشگاه کتاب تهران