دایی، خداداد، عابدزاده و پی‍شکسوتان سرخابی در مشهد پا به توپ می شوند