اصول و مقدمات قانون اساسی ایران بر نامه۵۳ حضرت علی(ع) تکیه دارد