سندی از سرمایه‌گذاری خاندان مقیمی دارید، ارائه کنید، از مجلس استعفا می‌دهم