آمار تکان دهنده آزار جنسی/ این روند نفرت انگیز است