کلام موسیقی رپ را اصلاح و بعد بر آن مجوز دهیم/ این روزها موسیقی ما از معنویات دور شده است