فرافکني از نوع ژنرال |قلعه نویی:آدم‌های خودشان را در پرسپولیس و استقلال می گذارند | مي خواهند این دو ت