32 هزار خانوار دشتستان از طریق کشاورزی ارتزاق می‌کنند