تولد در خانه کعبه از ویژگی های بارز امیرمؤمنان است که قابل انکار برای احدی نیست