افشارزاده: با این پیروزی به کسب سهمیه امیدوار شدیم/ کادر فنی ما تقابلی با آندو ندارد