تقویت معنویات در کمپ‌های ترک اعتیاد را با جدیت پیگیری می‌کنیم