بادامکی: اگر حواسم بود حتماً کار میداودی را تلافی می‌کردم