بخشی از وظایف ما در سازمان غذا و دارو تنظیم بازار می باشد/نظارت های جدی برکیفیت و سلامت دارو و محصولات