مدال برنز پرتاب چکش بانوان کشور به نماینده آذربایجان غربی رسید