واکنشی به کم حافظه خواندن برخی توسط رئیس جمهور/ فکت شیت ایرانی؛ چه کسی فراموش کرده است؟