نگاه ایران در اکسپو توجه به بهره گیری از امکانات زمین است