تاخیر در صدور مجوز نمایش،مانع حضور «دریا و ماهی پرنده» در جشنواره‌های خارجی شد