قرائت بیانیه 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد در کنفرانس NPT