تخفيف 50 درصدي براي بانوان در مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران