مسابقات شتر سواری قهرمانی کشور در استان اصفهان برگزار شد