هفت میلیون و 200 هزار دانش‌آموزدر دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند