فرهنگ استفاده از تولید داخل باید در جامعه نهادینه شود