دیدار رئیس افغان با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران