سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی باید با نگاه صادراتی انجام شود