ویژگی بارز نظام اسلامی ،عدم خودباختگی مردم در مقابل غرب