برج‌سازان تهران پاسپورت آمریکایی دارند اما غرب سیستم دارد و آنجا نمی‌توانند برج بسازند!