وزیر بهداشت: توسعه صنعت و کشاورزی باید با پیوست سلامت همراه باشد