تامین 80 درصد تجهیزات نفتی از خارج با وجود ظرفیت خالی تولیدکنندگان داخلی