روسیه و چین در دریای مدیترانه رزمایش مشترک برگزار می کنند