تاکید مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بر افزایش همکاری های سینمایی ایران و ارمنستان