بیش از 90 درصد معتکفان جوانان هستند/اعتکاف، فرصت‌سازی برای خودسازی است