بزرگترین دِین ما این است که نام امام را توأم با رفاه و مشکل گشایی زنده نگه داریم/ستاد اجرایی ارتباطی ب