ترافیک در محور رشت - قزوین نیمه سنگین ولی روان است