از تلاش برای حذف آرمان خمینی(ره) تا تلاش برای حذف نام خمینی شهر اصفهان!